مطالب برچسب خورده با "پاشنه آشیل"

  • به خطر افتادن امنیت غذایی و اقتصادی کشور به چه قیمتی؟

    تغییر مدیران با نگاه سیاسی پاشنه آشیل دولت ها و مجموعه های اقتصادی

    به خطر افتادن امنیت غذایی و اقتصادی کشور به چه قیمتی؟

    تغییر مدیران با نگاه سیاسی و وابستگی های غیرمتعارف باندی و جناحی پاشنه آشیل دولت ها و مجموعه های اقتصادی است، تغییرات در صورتی مثمرثمر و سازنده خواهد بود که باعث افزایش بهره وری و بهبود شاخص های عملکردی سازمان شود، نه اینکه این تغییرات به چالشی در روند رشد و توسعه سازمان تبدیل گردد.